Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on LAPIN KIIPEILIJÄT (englanniksi ARCTIC CLIMBERS) yhdistyksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 02.02.2022. Viimeisin muutos 03.02.2022.

 1. Rekisterinpitäjä

Lapin Kiipeilijät

Y-tunnus: 3073503-2

Kiekerötie 16

99600 Sodankylä

 

 1. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö                     Tietosuojavastaava

Emmi-Kaisa Molkkari                                             Otto Kärhä

missemolkkari@gmail.com                                    otto.karha@gmail.com

0503078530                                                               0407601977

 

 1. Rekisterin nimi

Lapin Kiipeilijöiden jäsenrekisteri.

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus sekä jäsenyyssuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhdistyksen jäsenistöön sekä jäsensuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosuojasisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, henkilön ikä, yhteystiedot, jäsenlomakkeella pyydetyt tiedot, laskutustiedot, tiedot käytetyistä palveluista ja niiden muutoksista sekä muut jäsenyyssuhteisiin ja käytetyihin palveluihin liittyvät tiedot. Tallennettavia tietoja voivat olla verkkoyhteyden IP-osoite sekä tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolin evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäsenistöltä mm. jäsenlomakkeelta pyydetyistä tiedoista, puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, jäsentapaamisista ja muista tilanteista, joissa jäsen luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Lapin kiipeilijät eivät luovuta henkilötietoja muuten kuin seuraavissa tilanteissa:

 • Henkilötietoja voidaan luovuttaa, jos henkilö on antanut suostumuksen.
 • Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset. Luovutamme henkilötietosi lakiin perustuvassa vaatimuksessa.
 • Silloin kun seuran matkan tai muun toiminnan järjestäminen näin vaatii.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).