Seuran säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on LAPIN KIIPEILIJÄT, josta käytetään epävirallista lyhennettä LAKI. Yhdistyksen nimestä käytetään englanninkielistä käänöstä ARCTIC CLIMBERS ja lyhennettä AC.Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylä Lapin läänissä. Yhdistys on perustettu maaliskuun 13. päivänä vuonna 2013 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran virallinen kieli on Suomi.

 

2§ Seuran tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja edistää kiinnostusta kiipeilyä ja siihen liittyvää toimintaa kohtaan jäsentensä ja muiden kiipeilystä kiinnostuneiden henkilöiden keskuudessa.

Tarkoituksiensa toteuttamiseksi seura etsii uusia harrastuspaikkoja; avaa kiipeilyreittejä kiville, kallioille, vuorille ja jääputouksille; rakentaa kiipeilyseiniä; järjestää retkiä, kursseja, koulutusta, leirejä, kerhoiltoja, näytöksiä, kiipeilytapahtumia, kilpailuja ja informaatiotilaisuuksia; harjoittaa julkaisutoimintaa sekä kiipeilytoimintaa.

Seura voi tarjota myös muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä tai ylläpitää ja omistaa liikuntapaikkoja.

Lisäksi seura hankkii kiipeilyyn liittyvää kirjallisuutta, videoita ja vaatteita sekä välineitä jäsentensä käyttöön.

Toiminnan tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentteja, kerätä jäsenmaksuja, järjestää rahankeräyksiä, kursseja, arpajaisia ja myyjäisiä sekä hankkia avustuksia ja järjestää pääsymaksullisia huvitilaisuuksia.

 

3§ Kiipeilyn kirjoittamattomat eettiset periaatteet, jotka ovat yleisesti suomalaisten kiipeilijöiden keskuudessa tunnettuja, normittavat seuran toimintaa.

Seura on uskonnollispoliittisesti sitoutumaton seura, mutta toiminta pohjautuu länsimaisiin kristillisiin arvoihin. Niitä ovat mm. oikeudenmukaisuus, rehellisyys, ahkeruus ja uskollisuus.

Seuran jäsenten on käyttäydyttävä toisia ihmisiä kohtaan kunnioittaen. Seuran kaikki virallinen toiminta on päihteetöntä ja pyrkii terveiden elämäntapojen ja edistämiseen. Seuralaisten ja varsinkin ohjaajien on pyrittävä olemaan hyvänä esimerkkinä

 

4§ Seuran jäsenyyttä voi anoa jokainen kiipeilystä kiinnostunut henkilö. Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Alle 18-vuotiailta vaaditaan kuitenkin holhoojan suostumus seuran jäseneksi liittymiselle. Seuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattajajäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa

 

5 § Seurasta eroaminen katsotaan tapahtuneeksi, jos jäsen on jättänyt kuusi kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

 

6 § Jäsenen erottaminen tai rankaiseminen on seuran hallituksen harkintavallassa seuran sääntöjen ja yhdistyslain pohjalta. Erottamistapauksessa seuran hallitus tekee ratkaisunsa äänestämällä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen äsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on esimerkiksi:

 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin.
 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen.
 • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena.
 • Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteesa.
 • Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kurinpitopäätös tai erottaminen tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun kirjallinen päätös on lähetetty postitse.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

 

7§ Hallitus hoitaa seuran asioita, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme-viisi (3-5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun puheenjohtaja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
 2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 4. Vastata seuran taloudesta
 5. Pitää jäsenluetteloa
 6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
 8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 10. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia ja ansiomerkkien esittämisestä
 12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta

 

8§ Seuran nimen voi kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

 

9§ Tilit ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Seuran tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi.

 

10§ Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu vuosikokoukseen tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, seuran facebook tai nettisivuilla, lähettämällä kutsu sähköpostilla tai kirjallisena ilmoituksena jäsenille.  Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksikymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella kahdeksantoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa

 

11§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Avataan kokous
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 8. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
 10. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka vuosi
 11. Valitaan hallituksen muut jäsenet
 12. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
 13. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Päätetään kokous

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

 

12 § Pöytäkirja on tehtävä kaikista hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksista. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

 

13 § Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

 

14 § Liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 30 vuotta

tai

on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 40 vuoden jäsenmaksut

tai

on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista

 

15§ Sääntöjen muuttaminen tai seuran purkupäätös on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautumisen jälkeen käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.